Truyện dịch
Thần thám (Update phần 110)
Thần thám (Update phần 6)
Gái bán hoa (Update phần 78)
Con đường quan lộ (Update phần 232)